Maaleht tähistab haldusreformi esimese aastapäeva peatset saabumist mitmete käsitlustega neljapäevases paberlehes püüdes aru saada, kas kaua kavandatud ja aasta eest teoks saanud muutuste näol oli tegemist me oma kätega loodud taevaliku õnnistuse või saatanliku sepitsusega.

Praegu aga piilume rahandusministeeriumi tõhusal abil haldusreformi rahapatta, kus podinat piisavalt.

64,5 miljonit ühinemistoetusteks

Vabatahtlikult ühinenud valdadele määrati vastavalt seadusele 64,5 miljonit eurot, sh 7 miljonit eraldati enam kui 11 000 elanikuga KOVidele täiendavaks toetuseks.

Rahandusministeerium rõhutab, et suurem osa sellest 64,5 miljonist ei ole mitte reformi läbiviimise kulu, vaid ühinemisega kaasnenud täiendav toetus ühinenud omavalitsustele, et nad saaksid teha investeeringuid kohapeal.

Sellele lisandub valitsuse algatusel ühendatud KOVide kulude hüvitis (peamiselt koondamised) summas 1,3 mln eurot.

893 tuhat tugitegevusteks

Erinevaid haldusreformi tugitegevusi summas ca 893 000 eurot rahastati nii riigieelarvest kui ka Euroopa Sotsiaalfondist.

Näiteks ühinemiskonsultantide ja ühinemiskoordinaatorite tegevus ca 673 000 eurot ning eri tugitegevused, analüüsid, komisjonide korraldus, infopäevad ja seminarid KOVidele, ca 66 000 eurot.

Lisaks maavalitsuste poolt elanike küsitluste läbiviimine, kui KOVid olid jätnud küsitluse korraldamata. Kokku ca 50 000 eurot.

Lisaks korraldati maavalitsuste poolt valimised omavalitsustes, kes valitsuse algatatud ühinemiste tõttu seda ise läbi ei viinud summas 104 000 eurot.

150 juhti vähem

Kui ametnike koguarv on haldusreformi järel vähenenud ca kümnendiku võtta, siis vallavanemate, abivallavanemate ning linnapeade/ abilinnapeade arv on vähenenud üle poole ehk ca 150 juhi võrra.

Raamatupidajate ja finantsistide arv on vähenenud veerandi võrra ehk üle 100.

Enim on suurenenud näiteks sotsiaalvaldkonna ametnike ja töötajate koguarv, 5% võrra, lastekaitsetöötajate arv aga koguni üle veerandi. Enne reformi oli ühinemises osalenud 185-s omavalitsuses kokku ca 95 lastekaitsespetsialisti. Täna on 51-s ühinenud omavalitsuses kokku 121 lastekaitsespetsialist.

Pea poole võrra (47%) on suurenenud ka sisekontrolli ja järelevalvega (so ehitusjärelevalve, menetlemise ja korrakaitsega) tegelevate ametnike hulk. Kui ühinemises osalenud 185 KOV peale oli selliseid ametnikke 47, siis täna on 51-s KOVis kokku 67.

Ministeerium rõhutab, et praegu on veel vara arvuliselt mõõta reformi kasu, kuna möödas ei ole ühinenud omavalitsuste tegutsemise esimest täisaastatki.