10. augustil 1919 valiti avalikul rahvakoosolekul valla valimiskomisjon: esimees Jaan Ango, liikmed - Mihkel Puusep, Gottlieb Siimo, Aleksander Klaos, Peeter Laane ja Jaan Grünthal. „Valimiste puhuks on Haaslava vald kolme valimisjaoskonda, mis vallamajas, Unikülas ja Audsaares asuvad, jaotatud."

Kandidaatide nimekirjad võeti vastu 31. augustil. Mitte kõik ei läinud ladusalt. Loeme protokollist: „Valimise komisjoni koosolek oli määratud selleks, et kandidaatide nimekirju vastu võtta, mis täna kell 12. 00 päeval lõplikult peavad esitatud olema.

Esimesena andis nimekirja sisse Haaslava mõisas elav Hendrik Rauks. Läbivaatamisel aga selgus, et nimekirjas mitmed vead on - kandidaat Ida Põderson on ise soovitajate seas, kuna ennast valida laskmise juures tema allkiri puudu on. Niisama puudub Anna Taskini allkiri selle üle, et tema on nõus ennast valida laskma.

Sellepärast valimise seaduse paragrahv 14 põhjal komisjon otsustas: tähendatud nimekiri nummerdamata jätta, arhiivi panna ja nimetatud nimekirja valimistele mitte lubada.

Teisena anti Tordi talu omaniku Jaan Klaose poolt sisse nimekiri, milles 15 taluperemehe nimed kandidaatidena seisavad. Mitmete puuduste pärast anti ta andjale täienduste tegemiseks tagasi.

Järgmise nimekirja andis sisse Peeter Laane ja selles nimekirja olid kandidaatideks esitatud 17 maatameest. Nimekiri oli korras ja võeti number kaks all vastu.

Veel andis Taga-Age talu peremees Juhan Voites nimekirja sisse, milles seitse peremeest kandideerisid. See võeti ilma vaidluseta vastu ja kinnitati number kolm alla.

Peremeeste nimekiri sai täiendatud ja võeti number üks all vastu."

Number üks oli „maaomanikkude ja peremeeste nimekiri", number kaks „maatameeste ja tööliste nimekiri" ja number kolm „edumeelsete peremeeste nimekiri".

Valimiskomisjon oli koos 31. augustil 1919: „Valimiste komisjon leidis, et valimiste tarvis, mis 7. septembril 1919 toimetada tuleb, tulevad ümbrikud ja trükitud sedelid muretseda, millest iga valija oma kätte peab saama korraga sedelid üks, kaks ja kolm, milledest ta oma äranägemise järgi ühe sedeli ümbrikku paneb ja ära annab."

1. septembril 1919 esitas taluomanik Juhan Pall protesti valimiskomisjoni otsuse peale esimesena sisseantud nimekirja mitte vastu võtta. „Taluperemeeste nimekiri oli uuesti viimasele parandusele esitaja kätte välja antud, Rauksi poolt esitatud nimekirja aga parandada ei lubatud. Kõike seda läbi harutades otsustas komisjon Hendrik Rauksi poolt esitatud nimekiri, milles komisjon vigu leidis ja nummerdamata jättis, Tallinna Omavalitsuse asjade peavalitsusele saata. Sisse antud protesti kirja peab esimees Jaan Ango valimise seaduse paragrahv 10 järele administratiiv kohtule edasi andma."

Protestimine aga ei andnud mingeid tulemusi. Hendrik Rauksi poolt esitatud nimekiri jäi kinnitamata ja ei saanud valimistel osaleda.

Enne valimisi käis komisjon 5. septembril 1919 vallamajas valimissedeleid tembeldamas. „Valimiskomisjoni liikmed Mihkel Puusep, Gottlieb Siimo, Aleksander Klaos, Peeter Laane ja komisjoni esimees Jaan Ango tembeldavad täna valimise sedelisi 7. septembri valimiste tarvis, neile vallavalitsuse pitsatisi peale lüües. Sedelisi sai vallavanema abi Johannes Silma juuresolekul 538 tükki läbi tembeldatud, milles igaühes kolm nummert - üks, kaks ja kolm koos on. Tembeldatud sedelid jäävad komisjoni liikme M. Puusepa kätte.

Veel vaadati läbi Tartu Maakonnavalitsuse administaratiiv osakonna juhataja kiri, et kui keegi valimise komisjoni tegevusega rahul ei ole, siis võib tema korra järgi komisjoni peale administratiiv kohtule kaevata."

Valimispäev möödus rahulikult. Protokolli kirjutati: „Haaslava vallamajas 8. septembril 1919, valla valimiskomisjoni koosolek valimiste üle, mis 7. septembril ära toimetati. 7. septembri hommikul enne kella üheksat ilmusid vallamajasse komisjoni liikmed Aleksander Klaos, Gottlieb Siimo ja Mihkel Puusep, kes seadsivad korda valimiste kasti ja ruumi. Toas oli üks laud valimiste nimekirjadega, üks sedelitega ja üks valimiskastiga.

Valimised läksivad korralikult. Joobnud isikuid valimas ei käinud ja korrarikkumisi ei olnud. Esimesed valijad olid kohal kell 10 hommikul. Vahejuhtum tekkis Johannes Hanseniga, elab Sisaski maa pääl, kelle eesnimi nimekirjas mitte Johannes, vaid Juhan oli. Sellepärast komisjon otsustas teda mitte hääletamisele lasta. Siis veel Henriette Wilms, kes elab Ziirma talus, kelle perekonnanimi nimekirjas Wils oli kirjutatud. Komisjon otsustas Henriette Wilmsi mitte hääletamisele lasta. Valija Ida Schmalz, elab Haaslava luha pääl, ilmus valimistele, kuid komisjon tema nime nimekirjast mitte leides, ei võinud teda vaatamata protestidele mitte hääletamisele lasta. Hiljem nimekirja uuesti üle vaadates leiti Schmalzi nimi küll üles, kuid ta oli juba lahkunud ja tema hääl jäi andmata.

Valimised lõppesid õhtul kell kaheksa. Selle pääle pitseeriti kast kinni ja pandi vallamajas luku taha, millise ruumi uks ühtlasi kinni pitseeritud sai."

„Häälte lugemine võeti 8. septembri hommikul ette. Häälte lugemisele olid toodud veel valimiskastid II jaoskonnast Unikülast ja III jaoskonnast Audsaarest.

Pitsatid olivad kõikidel kastidel terved ja puutumata. Pitsatid murti tunnistajate ja kõikide komisjoni liikmete juurresolekul lahti ja võeti lugemine ette. Lugemise juures leiti, et vallamajas olevas kastis oli hääli antud: number üks poolt - 109, number kaks poolt - 149, number kolm poolt - 46. Rikutud ja erapooletuid oli 3 sedelit. Unikülas olevas kastis oli hääli antud: number üks poolt 43, number kaks poolt 57, number kolm poolt - 9 häält. Audsaares olnud valimiskasti läbivaatusel selgus, et number üks poolt anti 5, number kaks poolt 17 ja number kolm poolt 6 häält. Seega on saanud nimekiri number üks - 157 häält, number kaks - 223 häält ja number kolm - 61 häält.

Haaslava vallas elab enam, kui 2000 elanikku, sellepärast peab seaduse järele volikogu liikmete arv 17 olema. Valimise seaduse paragrahv 22 põhjal tuleb valituks lugeda nimekirjast number üks - 6 kandidaati, number kaks - 9 kandidaati ja nimekirjast number kolm - 2 kandidaati.

Seda mööda on Haaslava vallavolikogusse valitud: nimekirjast number üks - Willem Jaani poeg Põderson, Aleksander Juhani poeg Klaos, Johannes Jaani poeg Klaos, Jaan Kaarli poeg Ango, Leonhard Mihkli poeg Käärik ja Juhan Jaani poeg Wirro. Nimekirjast number kaks valiti - Ferdinand Joosepi poeg Parson, Aksel Jaani poeg Rüütli, Jaan Juhani poeg Grünthal, Peeter Jüri poeg Laane, Aleksander Kusta poeg Wedler, Martin Kristjani poeg Undrits, David Jaani poeg Peedusson, Kusta Danieli poeg Luha ja August Jaani poeg Taschkin. Nimekirjast number kolm valiti volikogusse Jaan Juhani poeg Koort ja Gustav Taveti poeg Lukk.

Selle pääle komisjon otsustas: Haaslaval valimised lõpetatuks tunnistada ja valimisse puutuvad protokollid, kandidaatide originaal nimekirjad, allkirjad nõusoleku kohta ennast valida lasta, valimise sedelid ja tehtud ärakirjad Siseministeeriumile saata."