Ühtepidi oli see isegi hea, sest kar­detud suur gripiepideemia jäi tule­mata, kuid teistpidi mitte, sest pal­judel lõppesid talvepuud ja neid tuli juurde hankida, et tuba ikka soojaks kütta. Omaltpoolt püüdsime val­las koduteed lumest puhtad hoida. Odav see pole ja sellel aastal pidime kulutama sellele veelgi rohkem raha kui eelmisel. Heameel on tõdeda, et Reinu-Einari OÜ töömehed on jär­jest kogemusi omandanud ja teevad seda tööd väga vastutustundlikult ja ökonoomselt, sest just läbimõeldud töökorraldusega hoiti kulud piires, mis tagas selle kuluartikli rahuldava rahastamise.

Selline talv meeldis aga metsa­meestele - vallas raiuti ja veeti met­sa välja rohkem kui eelmistel aas­tatel. Nagu igal kevadel peame ka nüüd paigutama teedele koormuse piirangut kehtestavad liiklusmärgid. Siis pole rasketel metsaveomasinatel enam võimalik külateedel sõita.

Meie igapäevased tööd on ol­nud õigeaegselt tehtud ja mina ta­han tänada kõiki oma otseseid kol­leege - vallaametnikke. Kuna pea oleme saabumas suurde kevades­se ja põllumeestel on ees kiired ajad ning koolis saavad lõputunnistu­se nii põhikooli kui ka keskkooli lõpetavad noored, polegi meil en­ne sügist rohkem aega teha põhja­likke kokkuvõtteid. Aga tegelikult hakkab see valitsemisperiood ko­he-kohe lõppema, sest suvel on põ­himõtteliselt suverahu ja aeg hinge tõmmata. Kuna meie vallatöötajate töö programmdokumendiks olnud koalitsioonileppe punktid on prak­tiliselt täidetud, siis toome selle do­kumendi analüüsi nüüd teie ette, et saaksite meelde tuletada, mida en­ne valimisi teile lubati ja kuidas on lubadusi täidetud. Samas märgin, et jätkuvalt on töös nn. Liivi tee ja usun, et lähemal ajal, kui asja kor­raldada targalt, saame ka nautida mustkattel sõitu terve tee ulatuses. Kindlasti ehitatakse sel aastal välja teemulle Liivilt edasi, et oleks või­malik kogu tee mustkatte alla viia. Tee mulde ettevalmistamine on vä­ga aja- ja rahamahukas töö. Loo­mulikult on meil ka paar head ülla­tust vallarahvale enne valimisi.

Vabariiki haaranud haldusreformi tuhinas saame meie vähemalt järg­mise perioodi veel kindlasti omama oma ajaloolist valda. Kui te küsite minu käest, et ka see on tark, siis ei oska ma vastata, aga seda tean kind­lasti, et sellisel juhul kui meil valda poleks ei oleks ka enam keskkooli, mille eest on kogukond seni kõvasti seisnud. Kas peaksime siis ära and­ma veel rohkem oma võimu, niigi on suur osa nii sellest kui ka otsustus­õigusest läinud. Võib-olla peaksime selle riigilt tagasi võtma, sest tun­dub, et midagi on sellel pildil vales­ti nagu ütles näitleja Mari-Liis Lill loomeliitude kõnekoosolekul parla­mendis. Sellest räägitakse üpris kõ­va häälega, aga ei käituta Confuciuse õpetuse järgi, kes ütles, et tarkus al­gab asjade nimetamisest õige nime­ga. Viimati tuletas seda meile meel­de hr. Leppikson, et Kullamaa pildil on midagi valesti, aga ärgu keegi tehku ebaõigeid järeldusi, ta ei tei­nud seda kiusu pärast, ikka südame­valu pärast. Usun, et ta väärib igati lugupidamist, sest käitus otse Con­fuciuse õpetuse järgi. Sellest võiksi­me kõik eeskuju võtta.

Kindlasti nihutas meie valla pil­ti peeglis paremasse valgusesse Mai Jõevee tunnistamine 2012. aasta Lää­nemaa parimaks terviseedendajaks paljude esitatute hulgas - meie kõi­gi õnnitlused talle ja lugupidamine.

Hea vallarahvas, kasutagem se­da ilusat võrdlust peeglist ja pildist ja mõelgem, kuidas on vald muutu­nud viimaste aastatega, mis on pildil õigesti, mis veel valesti, tunnistagem seda endale, analüüsigem rahuliku ja kaine meelega ning siis andkem üks­teisele teada - katsume koos õiget pil­ti kujundada, mis meid kõiki ja ka meie külalisi rõõmustaks. Peaksime mõistma, et ainult üheskoos, üksteist mõistes ja toetades saame pilti mei­le vajalikus suunas inimlikumaks ku­jundada. See ei tähenda, et ei peaks olema arvamuste ja ideede paljusust. Vastupidi, neid peab olema, et tegudeinimestel oleks, mida ellu viia, sest tulu tõuseb lõpuks ikka ainult sel­lest, et leiaksime ja kaasaksime ini­mesi, kes töötavad tulemusele, mitte emotsioonidele ja ajale. Teeme ühes­koos oma valla veel paremaks.

Kuna järgmine valla leht ilmub al­les juunis tahaksin kõigile emadele soovida palju rõõmu ja hellust ema­depäevaks.