Heitkem siis põgus pilk mööduva aasta väljakutsetele, saavutustele ja arengutele.

Sotsiaalvaldkonna igapäevatoimingute kõrval rakendus koos Noarootsi vallaga tervislike eluviise toetav projekt TERVEM JA TEGUSAM PÕHJA-LÄÄNEMAA, mille tervisepäevadest ja senistest tsüklitest (aeroobika, tennis, ujumine) on osa võtnud 50 valla elanikku. Projekt jätkub järgmise aasta maikuuni osavõtjate poolt valitavate spordialadega.

Tuleviku vaates menetleti aasta jooksul mitut detailplaneeringut, projektdokumentatsioone ja mitmesuguseid taotlusi. Nõuete vastavuse korral anti välja vastavaid kooskõlastusi, lube - sealhulgas väikeses vallas isegi 21 ehitusluba. Järgnevaks seitsmeks aastaks uuendati valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) arendamise kava, mille alusel koostati Rannaküla kommunaal-süsteemide rekonstrueerimise projekt ja esitasime selle elluviimiseks rahastamistaotluse Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Positiivse otsuse puhul algab konkreetne ehitustegevus hiljemalt 2014. aastal. Uuendati või sõlmiti uusi erateede avaliku kasutamise lepinguid ja täpsustati vastavat lepingut RMK-ga.

Valla eelarve, kohapealsete laste ja vallakodanike arvu vähenemine on päevakorda tõstnud kooli edasise saatuse ja ka iseseisva Nõva valla jätkamise. Varemalt oli arusaam, et Nõva Põhikool peab igal juhul püsima jääma. Õpilaskodu mujalt tulnud õpilastega pikendas küll kooli jätkamist põhikoolina, aga nüüd on oht, et õpilaste arvu langusega ei ole edaspidi riiklikku abiraha võimalik taotleda. Kolmandas kooliastmes õpib sel õppeaastal 10 last, kellest 5 on väljastpoolt Nõva valda. Kuna järgmisel õppeaastal langeb kohalike õpilaste arv alla viie, siis jääb Nõvale tõenoliselt nn algkooli osa koos koolile liidetud lasteaiarühmaga.

Suvine rahvusvaheline noortelaager on Nõval kindlalt kanda kinnitanud - laagriplatsile ehitati esimesed kaheksa kämpingumajakest. Siinjuures täname kogukonda oma panuse osutamises. Erilised olid iga vahetusega koos korraldatud rahvuskultuuriõhtud. Traditsiooniliselt läksid korda Peraküla simman ja külade päev Varikul. Nõva sportlased olid järjekordselt väga edukad, olles oma saavutustega tihti pjedestaalidel. Sealhulgas toodi Läänemaa suvepäevadelt II koht, jäädes napilt alla vaid Ridala suurvallale. Suur tänu ja tunnustus sportlastele, treeneritele ja kõigile eestvedajatele!

Härra Arne Kivistikul on populaarsete orienteerumisvõistluste korraldamise kõrvalt valminud kaheaastase - väga tänuväärse töö tulemusena Nõva ja Noarootsi maastikuväärtusi tutvustav andmebaas, mis on ülesseatud ka valla kodulehel. Soovitame selles materjalis toodud teavet uurida ja siinse looduse ilu imetleda. Siinjuures täname RMK Nõva teabekeskuse ja puhkeala töötajaid, kes tagavad loodushuviliste heatasemelise teenindamise.

Vallas toimisid edukalt mitmekülgsete ürituste korraldamisega raamatukogu, huvikeskus, MTÜ-d, seltsid ja tegus pensionäride ühendus. Variku seltsimaja valmimisega kaasnenud ühistegemiste hoogustumist sealsete inimeste hulgas märgati ka maakonna tasemel ning nii Variku tegemiste kui ka Nõva spordiklubi ja siinse spordielu tubli eestvedaja härra Peeter Kallas pärjati Läänemaa 2012. aasta sädeinimese tiitliga. Meie teine tubli spordiaktivist proua Aivi Ööbik sai tunnustusena Kultuurkapitali spordipreemia.

Nõva kooli õpilased osalesid maakondlikel aineolümpiaadidel, kus Joonas Järve saavutas ajaloos I koha ja bioloogias jagas II-III kohta. Jätkuvalt on märkimisväärsed Nõva õpilaste saavutused sprdivõistlustel. Täname tublisid õpilasi, aineõpetajaid ja lastevanemaid.

Kordaläinust tooksime veel esile:

- kiire internetiühenduse tagamiseks läbib Nõva valda nüüdsest optiline lairiba valguskaabel;

- Nõva kirikukoguduse eestvedamisel teostati tunnustatud restaureerimisfirma Rändmeister OÜ poolt renoveerimistööde esimene etapp, mille käigus tornikiiver sai uue vaskkatuse ja uuenduskuuri kandeseinte alumised palgivööd;

- jahimeeste seltsi partnerid renoveerisid endise metskonna vanast hoonest kaasegse kompfordiga jahimeeste maja;

- riigieelarve sihtotstarbelise eraldise abil renoveerisime valla saun-puhkemajas pesuruumid veloturistide ning valla sotsiaalhoolekande tarbeks;

- ökonoomne elektriauto on igapäevases kasutuses ja Sa KredEx-i poolt rajati valda elektriautode kiirlaadimispunkt;

- koolimajas tehti töid küttesüsteemi korrastamise ja elektrisüsteemide uuenenud nõuetega vastavusse viimisel;

- suvelaagrite korraldajad paigaldasid võimlas uued suuremad veeboilerid;

- huvikeskuses uuendati köögi sisustust.

Ettevõtluses oli märgata elavnemist. Valla suurim tootmisettevõte - Varikul tegutsev Rave Mööbel OÜ on tootmismahtu kasvatanud ja töötajaid juurde võtmas. Variku kandis alustas eramaal tegevust Küünimäe liiva- ja kruusakarjäär. Samuti tundub, et vaatamata vihmasele suvele on Nõva majutusettevõtted omadega toime tulnud. Suvelaagri toitlustamise ja teenindamise korraldas härra Aivar Oruste eestvedamisel firma Kalasaba OÜ, kes tegeles ka rannakaubandusega. Igapäevase kaubanduse ja suveperioodi toitlustamise on edukalt korraldanud Laimi kauplus-söögitoa kollektiiv.

Tahame tänada ka Peraküla maaomanikke - Kivistike ja Toomede perekondi, härra Rein Megelit ja härra Marko Treid, kes võõrandasid vallale tasuta Peraküla munakivitee lõigud. Vald omaltpoolt alustas ajaloolise tee hädavajaliku remondiga, mida on järgmisel aastal plaanis jätkata. RMK Peraküla teabekeskusel valmib järgmiseks suveks juurdeehitus. Valminud on projekt Peraküla kiigeplatsil oleva laululava uuendamiseks.

Uude aastasse ülekanduvad ja lahendamist vajavad tegevused:

- ärajäänud kauplusauto asendamine ja pangabussi Nõvale toomine, viimase osas oleme läinud Swedbankiga uuele läbirääkimisvoorule koos Noarootsi ja Oru vallavalitsustega;

- Vaisi-Variku tee mustkatte ehitust ei ole veel Maanteeameti konkreetsetes plaanides, küll aga

  on sissekirjutatud omavalitsusliidu poolt koostatud ja ministeeriumile saadetud teehoiukavas;

- metsaraideid tegevate firmade poolt kohalike teede eest vastutama panemine on lähiaja ülesanne;

- Nõva keskuses tuletõrje veehoidla rajamine/rekonstrueerimine;

- kooli lasteaiarühma lahtiolekuaja pikendamine, töötajate töökoormuste ülevaatamine koos täiendava tööjõu kaasamisega;

- koolimaja võimalikele vabanevate pindadadele otstarbeka kasutuse leidmine;

- Nõva sadamaala seisaku lõpetamiseks on vald valmis omanikega arutama erinevaid alternatiive, vajadusel ja mõistliku lahenduse korral ka seniseid planeeringuid muutma;

- vallateede seisundi parendamiseks on koostamisel nii vajadusi kui võimalusi arvestav teehoiukava, mida asume järgnevast kevadest süsteemselt täitma.

Mitmedki senised arengud nõuaksid järelemõtlemist või hoopis kriitilise pilguga ülevaatamist. Näiteks mil määral või kas üldse vajavad olemasolevate hoiu- ja kaitsealade piirid järjepidevat laienemist ja kaitse-eeskirjad karmistamist. Kas me ei ole ületamas sellega mõistlikkuse piiri, kus ülereguleeritus hakkab kohalikku elukorraldust pärssima? Rääkimata, et vallal jääb seetõttu riigilt osa maamaksu laekumata - peaks looduskaitselisi küsimusi reguleeriv seadusandlus võimaldama kohalike omavalitsuste ja eramaade omanike senisest suuremat kaasarääkimise õigust. Siis ei tekiks olukordi, kus näiteks eelpool nimetatud Peraküla tehingute sõlmimisel said maaomanikud oma kinnistutel lasuvatest mitmetest piirangutest teada alles notari juures. Sõnaga - inimestele peab olema tagatud Põhiseaduslik võrdse kohtlemise printsiip, õigus olla teavitatud ja võimalus oma erimeelsust väljendada.

Nõva valla rahvaarv jäi sedakorda alla 400 inimese. Populaarse suvituspiirkonnana on suvilate ja maakodude omanikena vallaga seotud hinnanguliselt vähemalt 1000 inimest, kelle tulumaks laekub põhielukoha järgi Tallinnale või sellega piirnevate „kuldse ringi" omavalitsustele. Siit ka üleskutse Nõva vallas kinnisvara omavatele inimestele, kes on alalise elukohaga registreeritud mujale - vormistage ennast või keegi oma pereliikmetest Nõva valda!

Nõva valla senise iseolemise on tinginud meie rannikuäärne looduslik eraldatus suurematest naaberkeskustest. Väikeses omavalitsuses on küll teenuste maht väiksem aga kõik protseduurilised toimingud on ju suuremate omavalitsustega võrdsed. Vallavalitsuse igapäevaülesannetega hakkama-saamise tagabki tublide ametnike mitme valdkonnaga tegelemise oskus. Ent meie kõigi kompetentsusel on siiski piirid ja kas me suudame tagada omavalitsustele pandud kõigi ülesannete täitmise. Nõva neli viimast vallavanemat on väljendanud oma arvamust, et nii edasi minnes arengut tagada ei suudeta. Kas selline jätkamine on mõtekas? Paljud valla kodanikud jõudnud arusaamisele, et nii väikese vallana ei ole Nõva vald jätkusuutlik.

Saabuval uute vallavolikogude valimise aastal soovitame tõsiselt kaaluda valdade liitumist täna-päevaselt haldussuutlikuks omavalitsuseks. Soovitavalt Läänemaa tulevase suurvalla raames või kui sellest asja ei saa, siis tasub vaadata ka Harjumaa poole ja liituda kasvõi Tallinnaga. Halduskorralduse ümberkorraldamisega venitamine on piirkonna jaoks kallilt kaotatud aeg. Samas ei saa vallamaja uksi üleöö sulgeda. Seetõttu anname endist parima nii igapäevaste kohustuste täitmisel kui ka vajalikele ümberkorraldustele teed rajades. Kindlustades vähem kui aasta pärast toimuva uue vallavolikogu valimise eduka läbiviimise.

Tänane vallavolikogu ja vallavalitsus püüavad teha kõik, et Nõva valla kodanikel oleks oma kodus hea elada ja ettenähtud teenused saadavad ning abivajajaid aidatakse.

Soovime Teile kõigile rahulikku, õnnistatud jõuluaega, meeleolukat aastavahetust ja õnnerikast uut aastat!

Kalle Saar, volikogu esimees
Aldo Tamm, vallavanem