Veterinaar- ja toiduameti (VTA) peadirektori Ago Pärteli allkirja kandev otsus tunnustada Vana-Tori Hobuse Ühingut (VTHÜ) tori tõugu hobuste vana-tori suuna tõuraamatu pidaja ja jõudluskontrolli läbiviijana päästis juuni algul hobusekasvatajate seas lahti tormi, mis siiani vaibunud pole.

Arvamused jagunevad kaheks: ühed kahe tõuraamatupidaja olemasolus probleemi ei näe, sest ka mujal maailmas peavad ühe tõu kohta tõuraamatuid eri organisatsioonid, teised aga hakkavad raginal vastu – tõuraamatu killustamine mõjuvat tori hobusele hävitavalt.

Eesti Hobusekasvatajate Selts (EHS) kui tori hobuse originaaltõuraamatu pidaja kaebab, et ei saa aretus- ja säilitusprogrammiga võetud kohustusi täita, sest VTHÜ, kes küll paberil originaal-tõuraamatus sätestatud põhimõtteid lubab täita, ei ole tegelikult suuteline seda tegema.

Tori tõugu hobuste puhul tegeldakse nii aretamise kui säilitamisega ning seltsi hinnangul satub ohtu just säilitatav osa tõust, raskemat tüüpi hobused. VTA aga kinnitab, et VTHÜd on tunnustatud vana-tori suuna hobuse aretajana, kel pole säilitusega midagi pistmist. Kas tõesti räägib üks pool aiast, teine aiaaugust?

Lisaks hobuste hindamise kriteeriumidele (nt liiga suur kämblaümbermõõt) protesteerib EHS selle vastu, et VTHÜ tegevliikmetele kuulub oma programmi elluviimiseks liiga vähe märasid. Suvel vaatas VTA moodustatud komisjon üle vaid 19 eakat mära, kellest osa enam järglaste saamiseks võimelised pole.

VTA on aga seisukohal, et hobusekasvatajate seltsil pole üldse mingit sõnaõigust, sest otsus, mille peale nad kaebavad, ei puuduta mitte neid, vaid VTHÜd. “Kaebaja kui originaal-tõuraamatupidaja staatus ei anna alust käsitleda kõike tori hobuse säilitamise ja aretamisega seonduvat monopolina,” kirjutab amet vastulauses.

Kohus leiab, et siiski oleks tulnud EHS huvitatud osapoolena teise tõuraamatupidaja tunnustamise arutellu kaasata. Tõsiasi on, et komisjonis, mis moodustati olukorra hindamiseks aprillis, osales EHSi esindajana hobusekasvataja Eve Haggi. Kaudselt võib seltsi esindajaks lugeda ka Eesti Maaülikooli emeriitprofessorit Olev Savelit, kes on kohtupaberites kirjas EHSi nõustajana.

VTA juristi Raili Pruusapuu sõnul ei saa amet kohtuotsuses toodud põhjendustega kuidagi nõustuda ning esitatakse apellatsioonkaebus.


SÜNDMUSTE KULG

Tori hobuse tõuraamat

- 11. aprillil esitas Vana-Tori Hobuse Ühing (VTHÜ) tunnustamistaotluse.

- 26. aprillil moodustas veterninaar- ja toiduamet (VTA) ajutise tori hobuse komisjoni, kelle ülesanne oli hinnata, kas tori hobuse uue aretussuuna algpopulatsiooni kuuluvad hobused on välimiku poolest ühtlikud ja vastavad ühingu aretusprogrammis toodud kirjeldusele; kas ühingu tegevliikmetel on piisava suurusega kari aretusprogrammi läbiviimiseks ning kas uue ühingu tunnustamine ei ohusta tori hobust.

- 4. juunil tunnustas VTA Vana-Tori Hobuse Ühingut tori tõugu hobuste vana-tori suuna tõuraamatu pidajana ja jõudluskontrolli läbiviijana.

- 19. juunil esitas Eesti Hobusekasvatajate Selts (EHS) vaide, mille VTA jättis rahuldamata.

- 21. augustil esitas EHS kaebuse Tallinna halduskohtule, nõudes ühingu tunnustamise tühistamist.

- 1. novembril otsustas kohus EHSi kaebuse rahuldada ja VTA otsuse ühingu tunnustamise kohta tühistada. Kohtuotsusega saab tutvuda internetis EHSi kodulehel www.ehs.ee.

Allikas: Tallinna halduskohtu otsus, Maaleht