Et olla lõpuks ühiselt koos, laulda kaasa jõuluviisidele, särada vastu kuuseehetele ja osutada üksteisele rohkem tähelepanu.

Olen mõelnud, et meil võiks aastas olla rohkem selliseid pikemaid pühasid, vabu päevi (peale jõulude-aastavahetuse ja jaanipäeva), mil lihtsalt oleme sunnitud kuhjunud asjad ära tegema. Näiteks kevadpühad märtsi lõpus ja tarkusepühad septembri alguses. Siis jaotuks selline kiirustamine ühtlasemalt aasta peale.

Teine asi on, kas peame kogu aeg kuhugi ruttama ja meeletult efektiivne olema? Nagu eestlastel ikka kombeks. Tulemused on tähtsad, aga mõnikord on protsess, kuidas tulemusteni jõutakse ja hingerahu tähtsam.

Kuidas küla elab, elad sina ka"

Nagu lubatud, võtan kokku oktoobri lõpus toimunud valla juhtide kohtumised nelja eri kandi külade elanikega: Võõpstes ja Mellistes koolimajades, Mäksa kandis Mäkstraveli bussis ja Kaagveres Loovkeskuses. Rõõmustas, et üldine meelsus oli positiivne ja asjalik ning igas kohas tuli palju rohkem inimesi kohale kui eelmine aasta, kokku üle 60 inimese. Tänan teid selle eest!

Muresid, nagu ikka, on inimestel piisavalt ja need korduvad enam-jaolt iga aasta. Suuremaid teemasid oli viis:

TEED.

Tunti huvi Melliste-Võõpste tee mustkatte alla viimisest. Seda ei jõutud teha sel aastal, aga meil on Maanteeameti Lõuna regiooni direktori värske kinnitus, et kui 2012. aastal Tartu-Räpina maantee läheb remonti, siis tuuakse selle tee vana freesitud kate Võõpste teele.

Üldiselt soovisid valla elanikud rohkem vallateede hooldamist. See on tõsi, et vallateedele on vaja rohkem investeeringuid ja tahame uue aasta eelarves suurendada teedele minevaid investeeringuid vähemalt 20 %.

Huvi tunti ka kergteede vastu. Meil on Poka -Melliste kergtee lõik üldplaneeringus ja arengukavas olemas, ehitamiseks järgmine aasta veel ei lähe, kuid loodame edasi riigi abile ja enda suuremale rahakotile, et see idee teostada (on vaja saada ka kokkulepped maaomanikega).

Põgusalt puudutasime kohtumistel ka lumetõrje teemat, külasiltide teemat (vajalik jälle eraldi projekt) ja autode liigset kihutamist Kastre teel (eriti Mäksa asulas).

TRANSPORDIÜHENDUS TARTUGA.

Mäksa rahvas nii nagu ka Võõpste rahvas ei saa õhtul hästi linna. Need probleemid on maavalitsusele kui maakonna bussiliikluse korraldajale edastatud ja uuritakse võimalusi lahendusteks. Siin tuleb leida kompromiss mitme piirkonna vahel, sest muudatused, mis on tehtud ühe piirkonna heaks (näiteks Melliste), on teisalt toonud kaasa ebameeldivused mujal (Mäksal). Küsimuse all on ka, kuipalju inimesi sõidaks busside uute aegade ja teekondadega.

PUHAS VESI.

Mäksa asulas on see suureks probleemiks ja võin siinkohal kinnitada, et järgmine aasta investeerime Mäksa asula veevarustuse ja kanalisatsiooni parandamiseks koos eesti riigiga ca 200 000 eurot. Ka osa Kaagvere inimesed kurtsid vee halba kvaliteeti. Probleemiga tegeleb AS Emajõe Veevärk. Samas on Kaagvere veekasutus ilmselt liiga väike, vesi kipub seisma.

KAAGVERE ERIKÜSIMUSED.

Kuna Kaagveres pandi kinni kohalik kauplus, siis hakkas seal kaks korda nädalas käima kauplusauto.

Külas tunti huvi aiamaade säilimise üle - need tõesti jäävad, üldplaneeringus on aiamaade ala markeeritud virgestusalana. Arutati ühistute koostegutsemise võimalusi ja uusi initsiatiive kohapeal (naturaalmajanduse võimalikkus kohapeal, mahajäetud majade kasutus, Kaveri Kogukond, uus isemajandav külakeskuse hoone). Jutuks tuli jälle endise katlamaja, mis on nüüdseks lammutatud, korsten, mille säilitamise poolt oli peaaegu kõik koosolekul osalenud inimesed. Räägiti ka Kaagvere Erikooli uuest kompleksist. Selle valmimine nihkub aasta võrra edasi ja plaanis on muuta see kool erivajadustega laste kompetentsikeskuseks, kes annab nõu ja abi lastele, vanematele, õpetajatele ja omavalitsuste sotsiaaltöötajatele.

INFRASTRUKTUUR ja TEENUSED

Mellistes oli arutluse all kortermajade kaugkütte võimalused. Kuigi kogu Melliste peale (ka valla asutused ja eraettevõtted) võiks tõesti olla tänapäevane ka elektrit tootev puidukatlamaja, ei ole praegu selleks valmis elanikud ja ka vald (eeldab kokkulepet kõigi vahel ja väga suurt investeeringut). Seni peavad ühistute inimesed, kes kütavad oma kortereid küttepuudega, lahendama ka puude hoidmise küsimused. Siingi võiks ühistud koopereeruda ja ehitada nägusad puukuurid majade vahele (vald annab tasuta maad kasutamiseks). Tuleohutusreegleid tuleb aga täita.

Probleemidena toodi külades esile veel elektri-, mobiili- ja internetiühenduse kehva kvaliteeti Võõpstes; ja pesemis- ning sportimisvõimalusi Mellistes

Kohtumistel puudutati eraldi veel haldusreformi teemat (praegu vallal plaanis kellegagi ühineda ei ole), hulkuvate koerte probleemi Võõpstes ja Tigasel (oleme teinud hoiatusi peremeestele), juuksuri vajadust (kas on nõudlust kui Tartu ligidal?) ning vallalehe sisu, kus võiks olla natukene rohkem valla eluolu, sündmusi ja majandust puudutavat infot. Võtame seda viimast ettepanekutki tõsiselt. Selleks aastaks lõpetan.

Kena jõuluaega ja head vana aasta lõppu! Olge terved!