Kõue Vallavalitsuse hinnangul vastab hinnataotlus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses ja selle alamaktides sätestatud nõuetele. Samuti on see kooskõlas vallas kehtivate õigusaktide ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavaga.

Kõue Vallavalitsus andis korralduse Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lõike 1 ja § 142 lõigete 2, 4 ja 5 alusel, millega kooskõlastati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse järgmised hinnad (koos käibemaksuga) alates 1. oktoobrist 2011:
2.1. ühisveevärgiteenus Ardu küla 1,34 €/m³, Habaja küla 0,70 €/m³
2.2. kanalisatsiooniteenus Ardu küla 1,26 €/m³, Habaja küla 1,28 €/m³