* Kehtestati vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord ning otsustati vallavalitsuse liikmetele maksta hüvitist valitsuse tööst osavõtu eest ja tasuda ja vallavalitsuse ülesannete täitmisel tehtud kulutused.

* Kinnitati valla 2011. aasta eelarve kogumahus 3 046 500 eurot, sealhulgas tulud 2 818 605 ja kulud 2 833 035 eurot ning aasta algjääk 227 895 ja laenude tagasimaksmine 213 4 65 eurot.

* Arutati esimesel lugemisel valla teehoiu kava aastateks 2011—2015.

* Kehtestati alla jäätmehoolduseeskiri eesmärgiga säilitada puhas ja tervislik elukeskkond, rakendada jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nõuded, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada nende  taaskasutamist.

* Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Metsakülas Väike-Kirbu elamu juurde maa-ala suurusega 15 366 ja Oti külas Piiri elamu juurde maa-ala suurusega 5137 m2.

  • Eraldati mittetulundusühingule Karksi Ordumeistrid 4803 eurot projekti „Present From Out Of Reality“ finantseerimiseks.
  • Kehtestati valla esindamisega seotud kulude hüvitamise tingimused ja kord, mille alusel määrab vabariiklikul ja maakondlikul spordivõistlusel või kultuuriüritusel valda esindava füüsilise või juriidilise isiku vallavanem oma käskkirjaga.