Osa võtsid Andre Aavastik, Hendrik Agur, Katrin Kivistik, Liidia Klaas, Alli Laande, Laili Lamp, Leo Liiber, Heino Luik, Olavi Pilk Maire Sala, Enn Sarv, Raimo Sarv, Tarmo Simson ja vallavanem Arvo Maling. Puudusid Harri Kunimägi ja Indrek Palu.

* Arutati esimesel lugemisel valla jäätmekava aastateks 2011–2015 ja 2011. aasta eelarvet ning võeti vastu valla 2010. aasta lisaeelarve mahus 700 000 krooni.

* Eraldati Karksi-Nuia Rattaklubile 626 720 krooni projekti „Sokaoru terviseraja parendamine“ finantseerimiseks ja 70 000 krooni omafinantseeringu katteks.

* Kinnitati gümnaasiumi põhimääruse uus redaktsioon.

* Muudeti vallavolikogu 2009. aasta 21. jaanuari määrust nr 106 „Karksi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ ja kehtestati toetuste summad eurodes ning täiendati toetuste korda ranitsatoetusega, mis määratakse gümnaasiumi esimesse klassi õppima asuva lapse ühele vanemale, eestkostjale või hooldajale. Samuti muudeti vallavolikogu 21. aprilli määrust nr 10 “Toimetulekutoetuse määramisel eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ ja kehtestati eluruumi alaliste kulude piirmäärad eurodes.

* Kehtestati puuetega laste hooldajatoetuse ülejäägi kasutamise kord. Selle kohaselt kasutatakse rahaliste vahendite ülejääki keskmise, raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

* Muudeti vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate töötasustamise aluseid ja kehtestati töötasumäärad eurodes. Määrati 1. jaanuarist vallavanem Arvo Malingu ametipalgaks 1279 eurot kuus.

* Kinnitati 1. jaanuarist lasteaias lapsevanema kaetava osa määraks 9.59 eurot lapse kohta kuus.

* Otsustati seada hoonestusõigus Karksi valla omandis olevale Kalda 10 kinnistule suurusega 1452 m2. Hoonestusõiguse aastatasu algsuuruseks kinnitati 5000 krooni (319.56 eurot).

* Anti vallavalitsusele nõusolek gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise ja noortekeskuse rekonstrueerimise riigihangete tegemiseks.

* Otsustati osaleda liikmena Hangete Korraldamise Mittetulundusühingus.

* Tehti muudatus külaliikumise, maa- ja keskkonnakomisjoni koosseisus, liikme kohustustest vabastati Kalle Peik ning uueks liikmeks kinnitati Kerti Einstein.
____________________________________________________

KARKSI VALLAVALITSUSES

29. novembri istungil

Osa võtsid Arvo Maling, Jüri Kert, Andi Sõmmer, Urmas Suurpuu, Arne Tae ja vallasekretär Inge Dobrus.

* Arutati esimesel lugemisel gümnaasiumi põhimääruse uut redaktsiooni ja hoolekogu töökorda. Kehtestati 1. jaanuarist gümnaasiumi õpilaste koolilõuna maksumuseks 0.83, hommikusöögi ja lõunaoote maksumuseks 0.42 ja kooli töötajate lõuna maksumuseks 1.30 eurot päevas.

* Anti kirjalik nõusolek sauna püstitamiseks Muri kinnistule Muri külas ja puuraugu rajamiseks Polli prügimägi kinnistule Ainja külas.

* Otsustati rahuldada 3 korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlust.

* Anti nõusolek välisõhu saasteloa väljastamiseks aktsiaseltsile Micus aadressil Micus 1 Ärikülas ja aktsiaseltsile Karme aadressil Karksi Õlletehas Karksi.

* Otsustati pikendada osaühinguga Ülle sõlmitud üürilepingut Rahumäe 2a asuva äriruumi nr 17 (10,1 m2) kasutamiseks kuni 28. veebruarini 2015.

* Otsustati muuta valla teede ja tänavate talihoolduse lepinguid seoses diislikütuse  hinna kallinemisega.

* Kinnitati gümnaasiumi õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks 2011. aastaks 17 920 krooni (1145 eurot) aastas ja 1493 krooni (95 eurot) kuus ühe õpilase kohta. Samuti kinnitati lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks 2011. aastaks 46 554 krooni (2975 eurot) aastas ja 3879 krooni (248 eurot) kuus ühe lapse kohta.

Muusikakooli õppekoha arvestuslikuks maksumuseks 2011. aastaks 22 783 krooni (1456 eurot) aastas ja 1899 krooni (121 eurot) ning spordikooli õppekoha arvestuslikuks maksumuseks 7142 krooni (456 eurot) aastas ja 595 krooni (38 eurot) kuus ühe õpilase kohta.

Polli Hooldekodu koha arvestuslikuks maksumuseks kinnitati 86 346 krooni (5519 eurot) aastas ja 7196 krooni (460 eurot) kuus ühe hooldatava kohta.

* Otsustati premeerida Karksi valla maleturniiri „Karksi ratsu“ võitjaid järgmiselt: esikoht 2000 krooni (Siim Kanep), teine II koht 1200 krooni (Igor Svõrjov) ja kolmas koht 800 krooni (Ottomar Ladva).

* Otsustati sõlmida aktsiaseltsiga Telora-E konsultatsiooniteenuse leping noortekeskuse hoone rekonstrueerimise ja gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise riigihangete avatud hankemenetluse korraldamiseks ning ekspertiisiteenuse leping samade rajatiste ehitusprojekti ekspertiisi tegemiseks vastavalt hinnapakkumisele.

* Eraldati reservfondist 24 000 krooni noortekeskusele projektdokumentatsiooni ekspertiisi tegemiseks.
____________________________________________________

21. detsembri istungil

Osa võtsid Arvo Maling, Jüri Kert, Andi Sõmmer, Urmas Suurpuu, Arne Tae ja vallasekretär Inge Dobrus.

* Määrati projekteerimistingimused ait-kuivati ehitusprojekti koostamiseks Saaremetsa kinnistul Karksis, aktsiaseltsile Elion Ettevõtted kuuluva võrgusõlme paigaldusprojekti koostamiseks Ärikülas ning valguskaabli paigaldusprojekti koostamiseks Pollis ja Karksi-Nuias ning Polli aiandusuuringute keskuse peahoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks Pollis.

* Anti kirjalik nõusolek Tuhalaane Kiriku Toetuskogule Jordani allika äravoolutorustiku rajamiseks Tuhalaane Kiriku kinnistule ja kuuri rekonstrueerimiseks Vanarehe kinnistul Tuhalaanes.

* Anti ehitusluba laut-küüni ja majandushoone rekonstrueerimiseks Vanarehe kinnistul Tuhalaanes ning ait-kuivati püstitamiseks Saaremetsa kinnistule Karksis.

* Määrati toimetulekutoetus 43 taotlejale kokku 89 972 ja ühekordne sotsiaaltoetus 16 abivajajale kokku 18 800 krooni. lasteaia toidutoetus 50% ulatuses toidupäeva maksumusest kolmeks kuuks 10 lapsele, huvikooli kulude osaliseks katmiseks  toetus 5 õpilasele ja õppekäigu toetus 2 lapsele.

* Määrati 1. jaanuarist valla eelarvest makstava sünnitoetuse suuruseks 200,  põhikooli lõpetaja toetuseks 20 ja gümnaasiumi lõpetaja toetuseks 35 eurot, matusetoetuseks 160 ja ranitsatoetuseks 65 eurot.

* Otsustati pikendada Bestway Grupp OÜ-ga sõlmitud üürilepingut Rahumäe 2a  asuva äriruumi nr 52 (22,6 m²) kasutamiseks kuni 31. detsembrini 2011.

* Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks kinnistule Kalda 10 Karksi-Nuias vastavalt vallavolikogu 15. detsembri otsuse nr 75 tingimustele. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25. jaanuaril kell 14.

* Otsustati rahuldada 3 korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks ja 1 korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmise taotlus.

* Arutati teisel lugemisel valla jäätmekava aastateks 2011–2015.

* Kinnitati maa ostueesõigusega erastamise tingimused: Ain Liivak erastab 6,63 ha Pöögle külas sihtotstarbega maatulundusmaa; Valdur Öövel 7742 m2 Univere külas sihtotstarbega tootmismaa; Valdur Öövel ½ osa ulatuses ja Andi Roggenbaum ½ osa ulatuses 5736 m2 sihtotstarbega ärimaa Univere külas ning Eino Matsalu 42 m2 Polli külas sihtotstarbega elamumaa.

* Määrati Pöögle külas Eha katastriüksuse jagamisel moodustunud katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Eha 3,72 ja Mõisamäe Eha 7,46 ha, mõlema sihtotstarve on  maatulundusmaa.

* Eraldati Karksi Kultuuriseltsile 3419 krooni projekti “Külamuuseum” kaasfinantseerimiseks, mis on rahastatud Mulgimaa Arenduskoja LEADER- programmist ning Abja Koolituskeskusele 1500 krooni 2011. aastal inglise ja soome keele koolituskursuste korraldamiseks.

* Kinnitati raamatukogu tagatise võtmise ja tagastamise kord.

* Kinnitati vallavalitsuse, Karksi-Nuia raamatukogu, valla kultuurikeskuse ning  Lilli ja Karksi külamaja osutatavate teenuste hinnad.

* Kehtestati gümnaasiumi hoolekogu töökord.

* Eraldati reservfondist 24 000 krooni noortekeskusele hoone rekonstrueerimise ja 24 000 krooni gümnaasiumile staadioni rekonstrueerimise riigihanketeenuse ostmiseks.