Vallavalitsus on vastu võtnud 122 korraldust ja 8 määrust. Vald osaleb mitmete mittetulundusühenduste, aktsiaseltside ja sihtasutuste töös (Järvamaa Omavalitsuste Liit, Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, Järvamaa Ühistranspordikeskus, AS Väätsa Prügila, AS Järvamaa Haigla, AS Paide Vesi, MTÜ Südamaa Vabavald, MTÜ Järva Arengu Partnerid (JAP)), kuid vallavolikogu on otsustanud välja astuda Eesti Maaomavalitsuste Liidust.

Vallavalitsus, mitmed valla ettevõtted ning MTÜd on saanud rahastust nii Leader-meetmest, PRIA külade arendamise ja toetamise meetmest, kultuurkapitalist, „Teater maale“ projektist, Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, Eesti Noorsootöö Keskuselt ning muudest rahastusallikatest.

Valitud on Aasta Naine (Külli Majori), Õige Mees (Meelis Reinla), Aasta Tegija (Andres Laukse) ning Aasta Uustulnukas (lasteaia II rühm). Kareda valla tänukiri on Terje Truskale. Järvamaa Noorteaasta lõpetamisel tänavu detsembris anti Järvamaa Noorteaasta Tähe tiitel üle Andrus Koplistele kui kõige noortesõbralikumale isikule.

Vallaleht kui peamine infokandja ilmus 12 korda aastas, talvel ilmus Vallalehe 200. number ning sügisest on lehel uus toimetaja – Maret Einmann.

1. novembril sõlmis vallavalitsus, Lääne-Eesti Päästekeskus ning Päästeamet lepingu, millega loodi Peetri abikomando ning lepiti kokku selle rahastamises. Vajaliku koolituse on läbinud 11 kohalikku meest ning aasta lõpus sai Peetri abikomando tunnustuse kui Aasta Tulija.

Valla munitsipaalomandisse on taotletud 2 maaüksust – Peetris asuvate puurkaevude alune ning neid ümbritsev maa. Ostueesõigusega on erastatud 1 maatükk, riigi omandisse on jäetud 3 maatükki. Samuti on volikogu otsustanud anda kasutusvaldusesse 19 maatükki.

Ehitusluba ning kasutusluba on väljastatud 15 objektile, projekteerimistingimusi on väljastatud 15 korda, kirjalik nõusolek on saadud 6 väiksema objekti püstitamiseks. Vallavalitsus on alustanud keskkonnamõjude hindamist Ämbra küla Vissi maaüksusel (katastritunnus 28801: 004: 0035) ja Vissikese maaüksusel (katastritunnus 28801: 004: 0131) asuva rekonstrueeritava veisefarmi koosseisu kavandatava biogaasi kompleksi kohta.

Valla kalmistute hooldamiseks on vallal leping MTÜ Järva-Peetri Püha Peetruse kogudusega ning haljasalade niitmisteenust pakkus tänavu OÜ Mururoos. Valla heakorrakomisjoni ettepanekul tunnustati kaunimate kodude omanikke. Vallal on sõlmitud avaliku kasutamise leping MTÜ Kilplaste Gildiga Müüsleri pargi kasutamiseks ning Kiplaste teemapargi arendamiseks. Vabadussõja teemapark on lähiaastatel valmimas. Kohalikke teid hoiab lumest puhas OÜ Impeerium. Riigipoolne rahastus kohalike teede hooldusest kulus lumelükkamisele ning suvine teehooldus kannatas. Riigimaanteedel oli kolm head uudist – peaaegu täielikult sai mustkatte Peetri– Järva-Jaani tee (tegemata osa tehakse ära 2011. a), valmis uus Öötla sild ning Vodja külla tekkis uus Kurjavere bussipeatus. Ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks osaleb vald Põltsamaa-Pedja veemajandusprojekti töös. On tehtud ettevalmistustöid selleks, et saaks renoveerida Peetri aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning biopuhasti. Jätkus ka hajaasustuse veeprogramm, mille raames saab lisaraha erakaevude rajamiseks. Seatud on korteriomand Välja 11 majale, mille on valitud ka valitseja.

Jäätmekäitluse korraldamiseks on tehtud koostööd ASiga Väätsa Prügila, Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni ning Ragn-Sells ASiga. Leping senise olmejäätmete vedaja Ragn-Sellsiga lõpeb lähiajal ning kõik kinnistuomanikud, kes soovivad veel korraldatud olmejäätmeveost vabastust, peavad jaanuari keskpaigaks vallavalitsusega ühendust võtma. Korraldati ka ohtlike jäätmete ning elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisring. Perearstina tegutseb Sirje Reinlo. Hooldajatoetust on makstud 11 isikule ning toimetulekutoetust 23 perele, samuti on vallal ridamisi erinevaid ühekordseid toetusi (sünnitoetus, 1. klassi mineja toetus). Külade elanikke teenindab kauplusauto.

Vallas töötavad huviringid (tantsu-, laulu-, spordiringid). Peetri rahvamaja naisrahvatantsurühm osales Kalevi võimlemispeol ning Järva-Peetri ja Anna koguduste segakoor Petra vaimulikul laulupeol. Vallavolikogu kultuurikomisjon on olnud mitmete traditsiooniliste sündmuste eestvedajaks. Valla raamatukogu kasutatakse aktiivselt. Valla sportlased on edukalt esindanud valda erinevatel võistlustel. MTÜ Peetri Küla Seltsi eestvedamisel rajati Peetri alevikku spordiväljakud ning vanale pritsikuuri platsile ürdiaed.

Muusikakoolis õppivatele lastele makstakse toetust 60% muusikakooli kohamaksust.

Külade tegevus on olnud aktiivne ning külaseltsid on kasutanud võimalust taotleda raha valla külaliikumise korra alusel. Kevadel avati Peetri lasteaia juurde teine rühm. Peetri Põhikooli õpetajad on teinud tublit tööd ning õpilastele lisaks õpikuharidusele pakkunud ka mitmeid võimalusi huvihariduse arendamiseks.