Registrisse tuleb kanda kõik hobused, eeslid, muulad, hobueeslid ja sebrad, ka need, kellel varem passe või muid identifitseerimist võimaldavaid dokumente polnud.

PRIA registrite osakonna juhataja kt Kiido Levini sõnul registreeritakse nii kodustatud kui metsikud kabjalised, ka need, kes elavad loomaaias — näiteks sebrad ja prževalski hobused.

Registri mõte on selles, et loomataudi ohu korral või taudi puhkemisel on võimalik kindlaks teha, kust kuhu on hobuslased liikunud ning kellega kokku puutunud.

Toetust saavad vaid registreeritud hobused

Hobuslaste register on üks osa PRIA põllumajandusloomade registrist, kus hobusepidajal tuleb registreerida ka loomapidamishoone või -ala, kus hobuseid peetakse. Nii ehitist registreeriv loomapidaja kui ka isik, kellele väljastatakse hobuslase pass, peavad ennast registreerima PRIA kliendiks.

Registri loomise alus on Euroopa Komisjoni määrus nr 504/2008, mis sätestab hobuslaste identifitseerimise ja registreerimise nõuded ning võtab kasutusele kaasaegseima märgistamise tehnoloogia — naha alla paigutatavad mikrokiibid.

Määruse valmimiseks kulus mitu aastat, kuna liikmesriikide huvid olid erinevad.

Igaüks soovis süsteemi, mis haakuks riigis kasutusel olevaga.

Mehhanism, mis siinseid hobusepidajaid oma looma kirja sunnib panema, on see, et neile makstavad põllumajandustoetused seotakse hobuste registris olekuga. Ning seda juba alates järgmisest kevadest.

Igale hobuslasele, kui tal seda veel pole, antakse unikaalne elunumber (UELN), mis jääb muutumatuks kogu looma eluaja.

Hobuslaste identifitseerimise ja registreerimise aluseks on pass. Pass “seotakse” konkreetse loomaga elektroonilise transpondri ehk mikrokiibi abil — mikrokiibi number fikseeritakse passis.

Hobuslaste identifitseerimise, passide väljastamise ja andmete registreerimisega tegelevad tunnustatud aretusühingud. Neid on kolm: Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts ja Eesti Traaviliit. Mikrokiipe paigaldavad loomaarstid.

Rahakotirauad tuleb avada

15. detsembril avatakse PRIA kodulehel avalik veebiteenus, mis võimaldab igal asjast huvitatud isikul otsida teavet konkreetse hobuslase kohta ning saada teada ka seda, millise aretusühinguga hobuslane on seotud.

Kõik hobuseomanikud ja -pidajad peaksid seda võimalust kasutama ning kontrollima, kas nende omanduses olevad hobused on ikka registrisse kantud. Kui seda tehtud pole, tuleb loomapidajal pöörduda aretusühingu poole ja selgitada, millal loom registreeritakse. Samuti on omaniku kohustuseks varem registreerimata loom aretusühingu kaudu registreerida ning talle pass taotleda.

Aretusühing, kelle poole looma registreerimiseks pöörduda, tuleb valida, lähtudes hobuse tõust.

Isik, kes soovib saada hobuslasele passi, peab ennast loomapidajana arvele võtma PRIA toetuste registris. Selleks vajaliku vormi ja ka lisainfot leiab PRIA kodulehelt.

Enne 1. juulit 2009 sündinud ning selleks kuupäevaks identifitseerimata hobuslane tuleb identifitseerida hiljemalt 31. detsembriks 2009. Enne 1. juulit sündinud ja identifitseeritud hobuslast uuesti identifitseerima ei pea. Küll aga peab nende hobuslaste passid registreerima aretusühingus hiljemalt 31. detsembriks 2009.

1. juulil ja hiljem sündinud hobuslastele tuleb paigaldada mikrokiip. Varem sündinuid, kellele on väljastatud pass, kiibiga märgistada pole vaja. Mikrokiipe paigaldavad loomaarstid küsivad teenuse eest hinda, mis algab paari-
sajast kroonist, lisandub tasu läbisõidetud kilomeetrite eest.

Hoolimata sellest, et PRIA on soovitanud aretusühingutel hoida passi hind madalal ning ühtne kõigile hobuslaste pidajatele, maksab see olenevalt registreeritavast loomast ning sellest, kas taotleja on aretusühingu liige või mitte, 75–700 krooni.

Hobuste register 

- Alates 15. detsembrist saab hobuseomanik registrist kontrollida oma hobuse andmeid. 

- Hiljemalt 30. detsembriks tuleb identifitseerida enne 1. juulit sündinud ja identifitseerimata hobused. 

- Hiljemalt 30. detsembriks tuleb aretusühingus registreerida enne 1. juulit sündinud ning juba identifitseeritud hobuste passid.

Kuhu pöörduda?

- Eesti Hobusekasvatajate Selts (EHS) võtab arvele eesti, eesti raskeveo, tori, araabia täisverelised ja trakeeni tõugu hobused.

Pärnu mnt 13, Tori,
Pärnumaa 86801.
Tel 446 6995, e-post
ehs@ehs.ee, koduleht
www.ehs.ee. 

- Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi (ESHKS) tuleb pöörduda eesti sporthobuste ning selle aretusprogrammis komponenttõugudena lubatud tõugude korral.

Niitvälja, Keila vald,
Harjumaa 76603.
Tel 671 6033, e-post
info@estsporthorse.ee, koduleht www.estsporthorse.ee. 

- Eesti Traaviliit (ETL) registreerib soojaverelisi traavleid. Paldiski mnt 50, Tallinn 10614. Tel 677 1677,
e-post info@hipodroom.ee, koduleht www.hipodroom.ee. 

- Sebradele, eeslitele, muuladele, hobueeslitele ja tõuraamatuvälistele hobustele (nn ristanditele) passide väljastamise õigus ja kohustus antakse EHSile ja ESHKSile.