Ühtset andmebaasi kasutatakse hobusepidajatele makstavate põllumajandustoetuste menetlemisel juba 2010. aastal, mistõttu on eriti oluline, et iga loomapidaja hoolitseks selle eest, et tema loom oleks aretusühingu poolt keskregistrisse kantud.

Alates 1. juulist 2009 on Euroopa Liidu liikmesriikides muudetud hobuslaste (hobused, eeslid, sebrad ja nende ristandid) identifitseerimise ja registreerimise nõudeid. Uue korra järgi võetakse näiteks kasutusele selline kaasaegsem märgistamise tehnoloogia nagu naha alla paigaldatavad mikrokiibid. Uuenduste eesmärgiks on soov jõuda tulevikus olukorrani, kus loomataudi ohu korral või taudi puhkemisel on võimalik kindlaks teha, kust kuhu on hobuslased liikunud ja kellega kokku puutunud.

Hobuslaste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi aluseks on looma üksainus kordumatu ja eluaegne identifitseerimisdokument - hobuslase pass. Passi väljastamise kohta tehakse kanne andmebaasi looma unikaalse elunumbri (UELN) juurde, mis jääb muutumatuks kogu looma eluaja. Pass seotakse hobuslasega elektroonilise transpondri ehk mikrokiibi kaudu. Eestis tegelevad hobuslaste identifitseerimise, passide väljastamise ja andmete registreerimisega tunnustatud aretusühingud (Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts ja Eesti Traaviliit). Hobuslaste transpondreid tellivad ja paigaldavad veterinaararstid.

Hobuslaste keskregister saab olema üks osa PRIA põllumajandusloomade registrist, kus hobusepidajal tuleb registreerida ka loomapidamishoone või -ala, kus hobuseid peetakse. Nii ehitist registreeriv loomapidaja kui ka isik, kellele väljastatakse hobuslase pass, peavad ennast registreerima PRIA kliendiks.

Loomapidaja peab registreerima varem registreerimata hobuslase aretusühingus. Samuti tuleb lasta alates 01.07.2009 sündinud hobuslasele paigalda transponder - infot transpondrite paigaldajate kohta saab aretusühingutest. Hobuslasi, kes on sündinud 30.06.2009 ja varem ning kellele on väljastatud nõuetekohane pass, transpondriga märgistada ei ole vaja. Hobuslasele tuleb aretusühingust ka pass taotleda.

Isik, kes soovib saada hobuslasele passi, peab ennast loomapidajana registreerima PRIA toetuste registris. Selleks vajaliku vormi ja lisainformatsiooni leiab PRIA kodulehelt.

Hobuslase olemasolu keskregistris saab kontrollida PRIA koduleheküljel www.pria.ee alates 15.12.2009. Infot hobuslase registreerimise kohta saab aretusühingutest. Kui hobuslast pole veel keskregistrisse kantud, peab loomapidaja ise pöörduma aretusühingute poole, selgitamaks välja, millal loom ära registreeritakse.

Varem registreerimata hobuslasi saavad aretusühingud keskregistrisse kandma hakata hiljemalt 15.12.2009.

Enne 1. juulit 2009 sündinud ja selleks kuupäevaks identifitseerimata hobuslane tuleb identifitseerida hiljemalt 31. detsembriks 2009. Enne 1. juulit 2009 sündinud ja identifitseeritud hobuslast uuesti identifitseerima ei pea. Küll aga peab nende hobuslaste passid registreerima aretusühingus hiljemalt 31.detsembriks 2009.

Hobuslaste keskregistri veebiteenuse peatselt valmiv versioon tagab Euroopa Komisjoni nõuete täitmise, kindlasti ei lõpe aga töö teenuse kallal. Tulevikus on plaanis veebiteenust edasi arendada, näiteks täiendavate passiandmete registreerimise osas nagu omaniku ja loomapidaja vahetuse, vaktsineerimiste ja ravimenetluste, geneetiliste ekspertiiside, dopingukontrollide ja loomade laboratoorsete tervisekontrollide registreerimine.