Riigimetsa majandamise keskusega 21. juunil 2017 kokkuleppe sõlminud inimesed, keda oleks tulnud lepingu järgi raietest kuu aega ette teavitada, said möödunud nädala keskpaigas alanud töödest teada harvesteri eel kohale sõitnud metsameest kohates.

„7. veebruaril kella nelja ajal saan teada, et RMK on teinud ettevalmistused (alusmetsa puhastamine võsast) minu lähedal asuvatel lankidel, kuhu sel aastal raied plaanitud,“ kirjeldab RMKga kokkuleppe sõlminud kohaliku MTÜ esindaja Annika Blum toimunut.

„Astun uksest välja 17:15 paiku, et minna tehtud töid vaatama. Kohtun teel juhuslikul RMK autoga. Aken lastakse alla ja selgub, et algavad raied, harvester lõpetab poolelioleva töö ja liigub siia. Imestan, sest kaasamiskokkuleppe kohaselt pean saama teavituse hiljemalt kuu enne tööde algust oma mailiaadressile. Enne raieid on lepingu järgi seatud, et käime RMKga langid läbi ja märgime ära kindlasti säilitamisele kuuluvad puud," kirjutab Blum.

Ainult tänu kärmetele kodanikele, kelle näpunäidete järgi märkis RMK töötaja kiirustades looduslikult või pärimuslikult olulisi puid, mida säilitada, sai kokkulepe osaliselt täidetud. Ometi on riigimetsa majandajad seda avalikkusele esitlenud kui edasiminekut rahva raietöödesse kaasamises, et tuttavaid maastikke tundmatuseni muutvat protsessi inimestele kergemaks teha.

Pool aastat koostööd ja ühiselt sõlmitud kaasamiskokkulepe suruti tuimalt tugevama jõu diktaadi all loetud tundidesse.

"Pool aastat koostööd ja ühiselt sõlmitud kaasamiskokkulepe, mida RMK leheveergudel ja oma kodulehel hea koostöö näitena kajastas ja mida kiitsime meiegi, suruti tuimalt tugevama jõu diktaadi all loetud tundidesse," märgib Blum.

Ühekordne inimlik eksimus

RMK sõlmis kohaliku kogukonnaga kokkuleppe kümneks aastaks ning järgmine raietöö on plaanis 2020. aastal. RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai vabandas ning selgitas, et e-kiri jäi saatmata inimliku eksimuse tõttu.

"Inimene lihtsalt kuidagi unustas. Samal ajal teavitustahvlid raietöödega sai aasta algul üles seada. Kogukond oleks tahtnud veel raiealasid üle vaadata, see oligi see nukker külg asja juures. Neil läks kiireks," ütleb Kevvai. "Üldiselt hoiame pidevat suhtlust, oleme asjad selgeks rääkinud ning täna lahkhelisid ei ole. Järgmine raietöö toimub kahe aasta pärast ning me ei näe probleemi, et kohalikega siis suhelda."

Oleme asjad selgeks rääkinud ning täna lahkhelisid ei ole.

Kuna kogukonna kaasamine on üks säästva metsanduse sertifikaadi (FSC) väljastamise tingimustest, on RMK, sertifikaati säilitada soovides, kohustatud kohalikega koostööd tegema. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks edastas RMK eksimused säästva metsanduse sertifikaadi (FSC) audiitoritele OÜ NEPConis.

Möödunud kuul NEPConi poolt avalikustatud korralise auditi tulemusena tuvastati RMK tegevuses mittevastavusi säästva metsanduse sertifikaadiga, mille tingimuste täitmata jätmise korral ähvardab RMK-d kogu maailma majanduses üha olulisemaks muutunud sertifikaadist ilma jäämine.

RMK kommentaar Kolga raietele

RMK sõlmis möödunud suvel Kolga kogukonnaga kaasamiskokkuleppe, milles lepiti kokku kus, mis mahus ja millal majandab RMK järgmise kümne aasta jooksul Kolga aleviku lähiümbruse riigimetsi.

RMK võttis koostööleppega ka kohustuse kogukonda tööde algusest aegsasti teavitada, et kohalikel elanikel oleks võimalus oma sisend töödesse anda. Vastavalt kokkuleppele toimub teavitus vähemalt kuu enne tööde algust kohapeale paigaldatavate infostendide ja kogukonna esindajate elektroonilise teavitamise kaudu. RMK paigaldas RMK infostendi metsatööde toimumise kohta koos kontaktisiku e-posti aadressiga jaanuari alguses.

E-kiri jäi praakeri näpuvea tõttu paraku välja saatmata. Infostendile märgitud kontaktisikuga keegi ühendust ei võtnud, küll suhtles praaker juba detsembris kogukonna esindajaga telefonitsi ja kohtuti 7. veebruaril enne raietööde algust, mil märgiti looduses säilikpuud. Samuti jäeti kogukonna palvel täielikult raiumata üks algselt veebruari alguse raiesse planeeritud lank. Kogukonnale olulised metsaosad, rajad ja säilikpuud vaadati üle ka möödunud suvel, enne kaasamiskokkuleppe sõlmimist.

Kolga aleviku lähiümbruse riigimetsas tehakse järgmise kümne aasta jooksul kokku 42,8 hektarit uuendusraiet, möödunud aasta algusesse plaanitud raied jättis RMK kohaliku kogukonna palvel ära. Kokkuleppe kohaselt toimub raietegevus aastatel 2018-2028 üle aasta. Kõik raiesmikud uuendatakse – lageraie puhul raiele järgneval kevadel, turberaie puhul esimesel võimalusel.