Välist rahastust maaülikooli pakutavate teenuste kasutamiseks leida on raske, kuid mitte võimatu. Loomade raviks toetusi ei ole, kuid koolituse, konsultatsiooni, uuringute jaoks neid leidub.

Näiteks on olemas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) instrumendid. Innovatsiooniosakuid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasabil ja nende kaudu saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta. Koostöös ülikooliga on EAS-ist võimalik taotleda vahendeid ka suurema rakendusuuringu või tootearendusprojekti jaoks.

PRIA toetab põllumajanduse, toidu tootmise, töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja tema töötajale tehtavat koolitus- ja teavitustegevust (MAK meede 1.1, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetusel).
Maaülikooli veterinaarmeditsiini õppejõud ja arstid on seda võimalust koolituse pakkumisel aktiivselt kasutanud. Nii toimuvad meie õppejõudude poolt regulaarselt erinevad õppepäevad (noorkarja tervishoid, jalahaigused, piima kvaliteet, piimakarja sigimine, lammaste ja kitsede meditsiin, toiduhügieen jt). PRIA toetuse korral on koolitused sihtgrupile tasuta. Informatsiooni kursuste kohta on võimalik leida EMÜ Avatud Ülikooli kodulehelt ning ajakirja Maamajandus ürituste kalendrist.

Kord aastas korraldab EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut põllumajandustootjatele ja töötlejatele suunatud kahepäevase konverentsi „Terve loom ja tervislik toit“, kus tutvustatakse teadusuuringute tulemusi ja tehnoloogiauudiseid. Konverentsist osavõtt ja konverentsi ettekannete kogumik on sihtgrupile tasuta. Järgmine konverents toimub 2012. aasta märtsis.

Eestis teevad päris paljud põllumajandusettevõtted hea meelega ülikooliga koostööd põllumajanduslike rakendusuuringute läbiviimisel. Tagasiside neis osalemise kohta on loomakasvatajatelt igati positiivne, sest saadakse kasulikku informatsiooni oma karja tervise kohta, koos teadlastega on võimalik analüüsida ja testida erinevaid võimalusi haiguste ennetamiseks ja raviks, juurutatakse uusi pidamise-, söötmise-, sigimise tehnoloogiad. Näited põllumajanduslikest rakendusuuringutest leiab internetist EMÜ kodulehelt.

Loomaarstiõppe probleemidest ja teadlaste-põllumeeste koostööst saab lugeda ajakirjast Maamajandus 11/2011.