Osa võtsid Andre Aavastik, Hendrik Agur, Katrin Kivistik, Liidia Klaas, Harri Kunimägi, Alli Laande, Laili Lamp, Leo Liiber, Heino Luik, Indrek Palu, Olavi Pilk, Maire Sala, Enn Sarv, Tarmo Simson ja vallavanem Arvo Maling. Puudus Raimo Sarv

* Delegeeriti Karksi Vallavalitsusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud järgmised ülesanded: halduslepingu sõlmimine haridus- ja teadusministriga rahvusvahelise õppekava täiendavaks rahastamiseks; haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevate koolivaheaegade kehtestamine; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses nimetatud piirnormist erineva klassi täitumuse piirnormi kehtestamine; kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine, sealhulgas teadmiste ja oskuste hindamise kord gümnaasiumi vastuvõtmisel; nõusoleku andmine pikapäevarühma moodustamiseks; pikapäevarühma ja õpilaskodu suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi kehtestamine; haridus- ja teadusministrile taotluse esitamine õpilaskodus riiklikult toetatavate kohtade loomiseks nende perede põhiharidust omandavatele lastele, kellel on raskusi toimetulekuga; nõusoleku andmine vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise meetmete rakendamise korra sätestamiseks kooli kodukorras; nõusoleku andmine hariduslike erivajadustega õpilaste klasside ja rühmade moodustamiseks, mida põhimääruses sätestatud ei ole; lihtsustatud riikliku õppekava järgi põhikooli lõpetanutele lisaõppe võimaldamise otsustamine; haridus- ja teadusministrile koolitusloa taotluse esitamine; direktori vaba ametikoha täitmiseks konkursi väljakuulutamine; direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestamine; hoolekogu moodustamise ja selle töökorra kehtestamine; arvamuse andmine kooli sisehindamise aruandele.

* Võeti vastu valla jäätmekava aastateks 2011–2015.

* Võeti vastu valla teehoiukava aastateks 2011–2015.

* Arvati välja avalike teede nimekirjast järgmised Karksi-Nuia tänavad: Lõuna I 0,068 km; Rahumäe I 0,1, Uus I 0,092; Põllu I 0,065, Mäe I 0,195 ja Ida 0,041 km.

* Valiti rahvakohtuniku kandidaatideks Heiki Arro, Katrin Johanson, Heino Luik, Marika Mäekivi, Eneli Põder, Tarmo Simson ja Mare Torim..